نیونت-عصرتلکام

لیست تعرفه خدمات اینترنت پر سرعت ADSL (اقتصادی)
قیمت محدودیت حجم نام سرویس
۵۵۶۰۰۰ ریال ۱۰GB   ۱۲ ماهه – ECO STARTER 128Kb
758000 ریال ۱۰GB   ۱۲ ماهه – ECO MOVER 512Kb
960000 ریال ۱۰GB   ۱۲ ماهه – ECO JUMPER 1Mb
  هزینه این سرویس ها با احتساب آبونمان، مالیات و عوارض می باشد
  ترافیک شبانه کلیه سرویس ها رایگان می باشد
  سرویس های فوق با ضریب ۱ به ۴ می باشد

لیست تعرفه خدمات اینترنت پر سرعت ADSL (ماهیانه، خانگی)
قیمت محدودیت حجم در ماه نام سرویس
۳۸۰۰۰ ریال ۱GB   STARTER 128Kb
115000 ریال ۳GB   STARTER 128Kb
169000 ریال ۵GB   STARTER 128Kb
271000 ریال ۱۰GB   STARTER 128Kb
406000 ریال ۲۰GB   STARTER 128Kb
623000 ریال ۳۰GB   STARTER 128Kb
854000 ریال ۴۵GB   STARTER 128Kb
  این سرویس ویژه مشترکین ثبت نام جدید می باشد
  ترافیک شبانه کلیه سرویس ها رایگان می باشد
  سرویس های فوق با ضریب ۱ به ۴ می باشد

لیست تعرفه خدمات اینترنت پر سرعت ADSL (ماهیانه، اداری)
قیمت محدودیت حجم در ماه نام سرویس
۵۶۰۰۰ ریال ۱GB   MOVER 512Kb
134000 ریال ۳GB   MOVER 512Kb
219000 ریال ۵GB   MOVER 512Kb
320000 ریال ۱۰GB   MOVER 512Kb
523000 ریال ۲۰GB   MOVER 512Kb
786000 ریال ۳۰GB   MOVER 512Kb
912000 ریال ۴۵GB   MOVER 512Kb
  این سرویس ویژه مشترکین ثبت نام جدید می باشد
  ترافیک شبانه کلیه سرویس ها رایگان می باشد
  سرویس های فوق با ضریب ۱ به ۴ می باشد

لیست تعرفه خدمات اینترنت پر سرعت ADSL (ماهیانه، اداری)
قیمت محدودیت حجم در ماه نام سرویس
۷۵۰۰۰ ریال ۱GB   JUMPER 1Mb
173000 ریال ۳GB   JUMPER 1Mb
269000 ریال ۵GB   JUMPER 1Mb
406000 ریال ۱۰GB   JUMPER 1Mb
723000 ریال ۲۰GB   JUMPER 1Mb
999000 ریال ۳۰GB   JUMPER 1Mb
1213000 ریال ۴۵GB   JUMPER 1Mb
  این سرویس ویژه مشترکین ثبت نام جدید می باشد
  ترافیک شبانه کلیه سرویس ها رایگان می باشد
  سرویس های فوق با ضریب ۱ به ۴ می باشد

لیست تعرفه خدمات اینترنت پر سرعت ADSL (نامحدود)
قیمت محدودیت حجم در ماه نام سرویس
۱۱۹۰۰۰ ریال نامحدود   یکماهه ۱۲۸ کیلوبیت نامحدود
۲۴۵۰۰۰ ریال نامحدود   یکماهه ۵۱۲ کیلوبیت نامحدود
۴۵۹۰۰۰ ریال نامحدود   یکماهه ۱M نامحدود
  سرویس های فوق با ضریب ۱ به ۱۰ می باشد
بر چسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید ! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit